Προσωπικά Δεδομένα- Ασφάλεια

Το shopvenus.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν ο επισκέπτης – χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του, όταν χρησιμοποιεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του και  όταν επισκέπτεται τις σελίδες του.


Κατά την εγγραφή του επισκέπτη στο shopvenus.gr θα ζητηθούν οι εξής πληροφορίες: Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, ΤΚ, Τηλέφωνο Επικοινωνίας, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).


Το shopvenus.gr δεσμεύεται να μην παραχωρεί καμία πληροφορία που αφορά οποιοδήποτε από τα προσωπικά στοιχεία του επισκέπτη του χωρίς τη δική του συναίνεση, εκτός των περιπτώσεων που τάσσει ο νόμος και κάθε νόμιμη αρχή και εκτός από τη χορήγηση αυτών προς τα πρόσωπα που συνεργάζονται με το shopvenus.gr, όταν αυτό καθίσταται αναγκαίο για την υλοποίηση των επιθυμιών ή παραγγελιών των χρηστών – μελών ( Ν. 2472/1997, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, των Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και του άρθρου 8 του Ν. 2819/2000) και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (των Οδηγιών 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την εταιρία  έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες-μέλη καταθέτουν, σε αυτό μόνο το βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς την εταιρία.

Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής των προσωπικών δεδομένων του, θα πρέπει ο χρήστης να προβεί στην άμεση ειδοποίησή μας, ειδάλλως το shopvenus.gr δεν ευθύνεται για τη χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Συνιστάται, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε τους κωδικούς σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (πχ ημερομηνία γέννησης ή κωδικοί που περιλαμβάνουν μόνο αριθμούς ή μόνο γράμματα)

Ο επισκέπτης του shopvenus.gr δικαιούται να ασκήσει οποτεδήποτε όλα τα απορρέοντα εκ των άρθρων 11-13 του ν. 2472/1997 δικαιώματά του. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, ως εκάστοτε ισχύουν. Tο σύνολο των δεδομένων, των στοιχείων και των συναλλαγών του, διέπονται από τις αρχές του απορρήτου των επικοινωνιών και των εμπορικών συναλλαγών και λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία αυτών.


Το shopvenus.gr  έχει προβεί στη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ώστε να εξασφαλίζεται η κατά το δυνατόν μέγιστη ασφάλεια των συναλλαγών που λαμβάνουν χώρα στην παρούσα ιστοσελίδα, οι οποίες διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου περί ηλεκτρονικού εμπορίου και προστασίας των καταναλωτών.


Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας, διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών ''ALPHA E-COMMERCE'' της ALPHA BANK και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128 - bit ( Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.